Μακεδονικός τάφος με ιωνική πρόσοψη


Δρούγου Σ., Νέος μακεδονικός τάφος με ιωνική πρόσοψη στη Βεργίνα, ΑΕΜΘ 1, (1987), 89-94.

Ανδρόνικος, Ανασκαφή Βεργίνας, ΠΑΕ 1987, 143-6, πιν.95β-98
back