Αγόρα - "Ιερό Εύκλειας"

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Ευρυδίκα Σίρρα Ευκλειαι. Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, (Θεσσαλονίκη 1987), 733 κ.ε.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Ναών Ευστύλων. Αποσπασματική επιγραφή των κλασικών χρόνων από τη Βεργίνα, Επιγραφές της Μακεδονίας, (Θεσσαλονίκη 1996), 100 -122.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Το Ιερό της Εύκλειας στη Βεργίνα, ΑΕΜΘ, 10Α, (1996), 55 κ.ε.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Με αφορμή δύο ονόματα από τη Βεργίνα, HOROS 10-12, 1992-1998, 369 κ.ε.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Μαρμάρινο θραύσμα γυναικείας κεφαλής από τη Βεργίνα. Μνείας χάριν. Τόμος στη μνήμη Μαίρης Σιγανίδου (1998), 197 κ.ε.

Saatsoglou-Paliadeli Ch., Queenly Appearances at Vergina-Aegae: Old and new epigraphic and literary evidence, Archaologisches Anzeiger (2000), 383-407.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Κυριάκου Α., Μητσοπούλου Ε., Τούρτας Α., Παλαιές υποχρεώσεις και αναπάντεχα ευρήματα από την Αγορά των Αιγών, ΑΕΜΘ 22, (2008), 177-182.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Παπαγεωργίου Π., Μανιάτης Γ., Τριανταφύλλου Σ., Κυριάκου Α., Μικροανασκαφή σ’ ένα αναπάντεχο εύρημα από την αγορά των Αιγών: η διεπιστημονική προσέγγιση, ΑΕΜΘ 22, (2008), 183-190.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Κυριάκου Α., Μητσοπούλου Ε., Τούρτας Α., Πολύτιμα ταφικά σύνολα από την Αγορά των Αιγών Ι: Η αρχαιολογική εικόνα και η ιστορική ερμηνεία της, ΑΕΜΘ 23, (2009) (υπό εκτύπωση)
back