Μεγάλη τούμπα

Ανδρόνικος Μ., Ανασκαφή στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, ΑΑΑ ΙΧ, 2 (1976), 123-130. 

Ανδρόνικος Μ., Οι βασιλικοί τάφοι της Μεγάλης Τούμπας, AAA Χ, 1, (1977), 1-72. 

Andronikos M., Les tombes royales de Vergina, Archeologia 125, (1978), 16-25. 

Andronikos M., The Tombs at the Great Tumulus of Vergina, in Greece and Italy in the Classical World. Acta of the Xlth International Congress of Classical Archaeology, London, 3-9 September 1978 (London, 1979), 39-56. 

Andronikos M., The Findings from the Royal Tombs at Vergina, Proceedings of the British Academy 65, (1979), 355-67. 

Borza E., The Macedonian Royal Tombs at Vergina. Some Cautionary Notes, Archeological News 10, (1981), 73-87. 
Borza E., Those Vergina Tombs Again, Archeological News 11, (1982), 8-10. 

Hammond N.G.L., The Evidence for the Identity of the Royal Tombs at Vergina in Borza, E.N. (ed), Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage, (Washington 1982), 111-27. 

Green P., The Royal Tombs of Vergina. An Historical Analysis, in Borza, E.N. (ed), Philip II, Alexander the Great and the Macedonian Heritage, (Washington 1982), 129-151.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Τα επιτάφια μνημεία από τη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας, (Διδ. Διατρ., Θεσσαλονίκη 1984) 

Borza E., The Royal Macedonian Tombs and the Paraphernalia of Alexander the Great, Phoenix 41, (1987), 105-121. 

Hammond N.G.L., The Royal Tombs at Vergina. Evolution and Identities, Annual of the British School at Athens 86, (1991), 69-82. 

Musgrave J.H., The Human Remains from Vergina Tombs I, II and II. An Overview, Ancient World 22, (1991), 3-9. 

Δημακόπουλος Γ., Κελύφη Προστασίας εν είδει Τύμβου, (1993) 

Δρούγου Σ., Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χ., Φάκλαρης Π., Κοτταρίδου Α., Τσιγαρίδα Ε., Βεργίνα. Η Μεγάλη Τούμπα, (1994) / Drougou S., Saatsoglou-Paliadeli Ch., Faklaris P., Kottaridou Α., Tsigarida B.-E., Vergina. The Great Tumulus(Thessaloniki 1993) (Greek/English-French/Italian)

Κοτταρίδη Α., Το αρχαιολογικό έργο της ΙΖ' ΕΠΚΑ στη Βεργίνα. Το ιστορικό της έκθεσης των θησαυρών των βασιλικών τάφων, ΑΕΜΘ 11, (1997), 129 κ.ε. 

Δρούγου Σ., Βεργίνα. Τα πήλινα αγγεία της Μ. Τούμπας, (2005). 

Borza E., Palagia O., The Chronology of the Macedonian Royal Tombs at Vergina, JdI 122, (2007), 81-125. 

Φάκλαρης Π., Βεργίνα. Τα όπλα των τάφων της Μ. Τούμπας (υπό δημοσίευση)
back