Νεκροταφείο των τύμβων

Πέτσας Φ., Ανασκαφή αρχαίου νεκροταφείου Βεργίνας 1960-61, ΑΔ 17, (1961/62), Α’, 218-288.

Πέτσας Φ., ΑΔ 18, (1963), Β’, 217-232.

Ανδρόνικος Μ., Βεργίνα I. Το νεκροταφείον των τύμβων, (1969)

Rhomiopoulou K., Kilian-Dirlmeier I., Neue Funde aus der eisenzeitlichen Hügelnekropole von Vergina, Griechisch Makedonien, PZ 64, (1989), 86-151.

Φάκλαρης Π., Ταφή πρώιμης εποχής του Σιδήρου στη Βεργίνα, Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, (Θεσσαλονίκη 1987), τομ.2, 923-34.
back