Τάφος ΙΙ, ο "τάφος του Φιλίππου" 

Andronikos M., The Royal Tomb of Philip II. An Unlooted Macedonian Grave at Vergina, Archaeology 31, (1978), 33-41. 

Hammond N.G.L., "Philip's Tomb" in Historical Context, Greek, Roman and Byzantine Studies 19, (1978), 331-350. 

Ανδρόνικος Μ., Ο βασιλικός τάφος της Βεργίνας και το πρόβλημα του νεκρού, ΑΑΑ ΧΙΙΙ, (1980), 156-167. 

Adams W.L., The Royal Macedonian Tomb at Vergina. An Historical Interpretation, Ancient World 3, (1980), 67-72. 

Lehmann P.W., The So-called Tomb of Philip II. A Different Interpretation, American Journal of Archaeology 84 (1980), 527-531. 

Prestianni Giallombardo A.M., Le Tombe Regali di Vergina. Quale Filippo?, Annali della Scuola normale superiore di Pisa 10, (1980), 989-1001. 
Prestianni Giallombardo A.M., La Tomba e iI Tesoro di Filippo II di Macedonia: Una Nuova Proposta di Attribuzione, Magna Grecia 16, (1981), 14-17. 

Fredricksmeyer, E.A., Again the So-called Tomb of Philip II, American Journal of Archeology 85, (1981), 330-34. 

Lehmann P.W., The So-called Tomb of Philip II. An Addendum, American Journal of Archaeology 86,(1982), 437-42. 

Burstein S.M., The Tomb of Philip II and the Succession of Alexander the Great, Εchos du monde classique. Classical Views I (1982), 141-63. 

Fredricksmeyer E.A., Once More the Diadem and Barrel-vault at Vergina, American Journal of Archeology 87, (1983), 99-102. Adams J.P., The Larnakes from Tomb II at Vergina, Archeological News 12, (1983), 1-7. 

Prag A.J.N.W., Musgrave J.H., Neave R.A.H., The Appearance of the Occupant of the Royal Tomb at Vergina, in Acta of the Xllth International Congress of Classical Archaeology Athens 1983 (1985), 226-231. 

Adams J.P., The Larnakes from Tomb II at Vergina, Archeological News 12, (1983), 1-7.

Prestianni Giallombardo A.M., Riflessioni Storiografiche Sulla Cronologia del Grande Tumulo e delle Tombe reali di Vergina, in Acta of the Xllth International Congress of Classical Archaeology Athens 1983 (1985), 237-42.

Δρούγου Σ., Το ύφασμα της Βεργίνας. Πρώτες παρατηρήσεις, Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, (Θεσσαλονίκη 1987), 303 κ.ε. 

Τσιγαρίδα Μπ. Ε., Χρυσό στεφάνι μυρτιάς από τη Βεργίνα, Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, (Θεσσαλονίκη 1987), 907 κ.ε. 

Barr-Sharrar B., Vergina Tomb II: Dating the Objects, Ancient World 22, (1991), Nr. 1, 11-15.

Briant P., Chasses royales macedoniennes et chasses royales perses: le theme de la chasse au lion sur la chasse de Vergina, Dialogues d' Histoire Ancienne 17.1., (1991),211-255. 

Baumer L.E. — Weber, U., Zum Fries des "Philippgrabbes" von Vergina, Hefte des Archaologischen Seminars der Universitat Berns 14, (1991), 27-41. 

Carney Ε., The Female Burial in the Antechamber of Tomb II at Vergina, Ancient World 22, (1991), Nr. 1, 17-26. 

Tripodi Β., Il Fregio della Caccia della il Tomba Reale di Vergina e le Cacce Funerarie d'Oriente, Dialogues d' Histoire Ancienne 17. 11 (1991), 143-209. 

Reilly L.C., The Hunting Frieze from Vergina, Journal of Hellenic Studies 113, (1993), 160-62. 

Pekridou-Gorecki Α., Zum Jagdfries des sogenannten Philipp-Grabes in Vergina, in Fremde Zeiten. Festschrift fdr Jurgen Borchhardt zum Sechzigsten Geburtstag am 25. Februar 1990, 2 (Vienna, 1996), 89-103. 

Tripodi B., Cacce reali macedoni. Tra Alessandro I e Filippo V (Messina 1998) 

Palagia O., Hephaestion’s Pyre and the Royal Hunt of Alexander, in Bosworth A., Baynham J. (eds.), Alexander the Great in Fact and Fiction (Oxford 2000), 167-206.

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Βεργίνα. Ο τάφος του Φιλίππου. Η τοιχογραφία με το κυνήγι, (Αθήνα 2004)

Bartsiokas A., The Eye Injury of King Philip II and the Skeletal Evidence from the Royal Tomb II at Vergina, Science 288 (2000), 511-514. 

Hatzopoulos M., The Burial of the Dead (at Vergina) or the Unending Controversy on the Identity of the Occupants of Tomb II, Τεκμήρια 9, (2008), 91-118. 

Musgrave J., Prag A.J.N.W., Neave R., Fox R.L., White H., Τhe Occupants of Tomb II at Vergina. Why Arrhidaios and Eurydice Must Be Excluded, International Journal of Medical Sciences 7, (2010), 1-15. 

Φάκλαρης Π., Και άλλα προβλήματα του Τάφου ΙΙ της Βεργίνας: Το μέγεθος και οι φάσεις κατασκευής του, Ταξιδεύοντας στην κλασσική Ελλάδα. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Πέτρου Θέμελη, (Αθήνα 2011), 345-368.
back