Θέατρο

Δρούγου Σ., Το αρχαίο θέατρο της Βεργίνας και ο περιβάλλων χώρος, ΑΕΜΘ 3, (1989), 13 κ.ε.

Drougou S., Das antike Theater von Vergina. Bemerkungen zu Gestalt und Funktion des Theaters in der antiken Haupstadt Makedoniens, Mitteilungen des Deutschen Archaologischen Instituts, Athenische Abteilung 112, (1997), 281-305.

Δρούγου Σ., Το αρχαίο θέατρο της Βεργίνας, (1999)
back