Γενική βιβλιογραφία

L. Heuzey, H. Daumet, Mission archéologique en Macédoine, (1876)

Ανδρόνικος Μ., Το Χρονικό της Βεργίνας, (1997)

Σαατσόγλου-Παλιαδέλη Χρ., Βεργίνα 1938 -1998: Ζητήματα ερμηνείας και χρονολόγησης, Αλέξανδρος ο Μέγας. Από τη Μακεδονία στην Οικουμένη, Βέροια 27-31 Μαΐου 1998, (1999), 37-48.

Τουλουμάκος Ι., Ιστορικά προβλήματα των τάφων της Βεργίνας, (Θεσσαλονίκη 2006)

Γαλανάκης I., McCarthy D. (επιμ.), Heracles to Alexander the Great. Treasures from the Royal Capital of Macedon, a Hellenic Kingdom in the Age of Democracy. Exhibition Catalogue, Oxford, (Oxford 2011)
back